Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Monday, March 30, 2009

Gumshem magam lai lang ai (myen)U Nu.

Hp.S.P.L. hpung hta rai rai, (cabinet) wunji hpung hta rai rai U Nu gaw gumsham magam lai lang ai nga nna wunji dingsa U Htun Pe gaw mungdan de shi a shilaika kaw nna tang dan yu sai. U Htun Pe tsun ai hte maren nga yang “asak madu hkawhkam wa” ngu nna pyi shamying wu ai. Yu maya mung masha, shi hte bungli rau n galaw yu ai ni gaw, ndai ga hpe kam na yak nga ai. Ndai daram dinghpring nna hpara tara hte tut rau nga nga ai wa gaw gara hku mung gumshem magam zawn nmai byin ai rap rap ra ra myit rawng ai wa re ngu nna raitim, shanhte shada da nhtuk hkat nna tsun ai rai na re ngu nna raitim, tsun na ma ai. U Nu gumshem magam lai lang ai ngu nna laika ka ai wa nan nkam lai wa ni ai. Raitim tingnang nan wunji tai wa nna hkrum katut yu ai shaloi she kam ra mat ai. Nau wa n ahkyak ai manghkang ni hta gumshem magam lai lang ai nngu mayu ai. Mungdan a ahkyak ai manghkang ni hta shi gumshem magam lai lang ai hpe tsun mayu ai.