Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Monday, January 26, 2009

Kachin refugee Committee annual meeting & Election ( K R C)

KRC ning baw Maran Dila kawn shaning ting galawlai wa sai magam bung li ni hpe hpawng hta e tang madun lai mat wa sai.

2009 ning KRC Ningbaw/ning tau Ningbaw,
Amu Madu/ning tau amu madu ni hpe nomination komiti woi awn let mung shawa ni hte rau ra lata shagrin da lu sai, lam chye lu ai.

Ning baw : Labang Naw seng
Ningbaw Malai : Hpung gu Ahram,
Mumadu : Robin,
Ning tau Mu madu : Maji Brang nan,
Lahta de na mu gun nnan ni hpe Nomination komiti kaw nna lata san da lu sai hku re.Sunday, January 25, 2009

Ngai hugawng hte rau nga ai Shadang tawk hkam a kraw Kata na Hkam sha lam hpe azi yu ga

Wun Pawng Shadang a mying lu,
Jahtawng mung htu sai lu
Jing Hpaw Buga hta nga kaba,
Mung kan hpaji mung sharin la
Myu Sha magam gun hpai nna,
Nu yan Wa mung arawng la
Sawa ni Shang shanut,
Mung dan kata nga n ngut
Wun Pawng Buga hpe ngai kau da,
Thailand mung de ngai hkawm sa
Thailand de shang na maw yang,
Sawa ni e adup shatsang
Hkau Tu N Hkum a chyeju,
Ngai hta kaba la nga ai lu
Thailand kaw na lawt,
Penang ngu ai de she hprawt
2003 February 21
Ngai mung ma un sun hta hkrai
Lauban wa shabrai n kam jaw,
Ngai mung chye ai de mi ga naw
Ngai hkrai lam ntsa e chyai,
Balik ni kabu sai
Sikit Jam(jahkring mi) nga sha ga,
Ngai hta lawm ai yawng jaw da
Lagut damya mung ngai hkrup sha,
Lam makau ai yup kau ra
Manaw manang hte hkrum,
Ngai a myit a alum
A ten ni lai she lai wa,
Malay ga du ai 7 ning de shang wa
7 ning she du wa,
Sen 7 nta de kata
N myit mada KL de du wa,
Gumra a prang pru kajawng ai hpa
Yawng yawng gaw UN nga ja hta,
Ngai gaw mau mau rai n gup sha mahka
Tim ganing n di,
Ngai hkrai sha matut kri
Shara shagu de du,
Kan lahkam mi a matu
N dai zawn, n dai zawn rai
Wun Pawng Shadang ngai
Malay ga mayam tai sai.

Tawk Hkam

Saturday, January 10, 2009

Kachin state Day Malaysia KNO

Jing Hpaw Mung Daw N htoi hpe KNO Malaysia kawn woi awn let 10/1/2009 shani 2:30 pm - 5:00p hta htap 14 City Tower ,Kualalumpur KCF gawk shara mi hta  Masat masa Galaw lai wa sai hku re.


KNO Malaysia a mu madu Slg: Hpauyam Jaw seng mai kawn tinyang up,Shd: Labang LoiLi wawm,Labya Shanlum ni kawn labau zing,Sara Hpauroi Naw kawn hpawng hpaw kyu hpyi rai nna hpawng hpe shawng nnan hpang wa sai.

KNO Malaysia a Ning Baw Nsang Htoi nan kawn Du sa ai Nuwa myit su ni yawng hpe Hkalum ga hte hkap tau la sai.dai hpang Wunpawng mung dan mahkawn hpe mung shawa yawng rau jawm hkawn let mung dan Dawng hkawn hpe hkung ga jaw sai.

Sara Labya Laring kawn Jinghpaw Wunpawng myu sha tai na ahkawng a hkang Jaw da ai Hpan Karai hpe chye ju dum ai,Jinghpaw myusha tai lu ai arawng la nngai ngu yawng hpe Hkan tsun ndau woi awn nhtawm,
Yesu a mung masa,Yesu a myu tsaw masa,shing gyim ahkaw ahkang ndai lam ni hpe Hpan Karai a ja chyum ga hte lakap nna n gun myi alu rai hkaw tsun dan sai re.

KNO Malaysia a Hkyit hkai dat kasa Shd: Nka zau tawng kawn KNO gin jaw a mung ga yawng hpe hti ndau ngut ai hpang,
1. Mung Kan ntsa Kachin state day,Mungdan...............( Grin nga u ga)2
2. JWP mungdan shang lawt lawan ....................( Lu u ga )2
3. JWP mungdan hpe jahten sharun taw nga ai hpyen ni yawng lawan ..........( Hkoi mat wa u ga)2
Ndau nsen hte woi awng matwa sai hku re.

Hpang jahtum hku nna Duwa Marip la Ja ( WMR a tara kasa,Myen mung Democracy hpung May myo /Pyi oo lwin, mung daw dat kasa usa) kawn Kachin state day byin pru wa ai labau hpe a zin ayang yawng chye na lu hkrai hkai dan sai.

Duwa Marip Laja a mung ga hta lak lai ai ni gaw " ngai history labau hte jawng ngut ai re,myen mung na Pagan nyawng oo hkan labau sawk sagawn hkawm yu sai,Myen mung hta jau dik du nga sai ni gaw myen nre,Ethnic(taiyinta) ni she re,gashadawn Mon,Yahkai,zawn re ni gaw jau dik re hpe mu lu ai,Myen a kum la hpa nmu lu ai,myen ngu gaw labau hku yu ga nga yang mani mana gara jut kawn pru wa kun pyi nchye ai ,labau hku nga yang myen hpe hpa hkrit nra ai,Laknak lang nna greng taw ai sha re."

Myen a hkaw hkam wang ngu na mung num hpu she lun re hpa mung nre ai shara ni re,1800ning  nnan daw English mung maden lung wa ai shaloi hkap gasat ai ava(Inwa hkantat) nga ai mung hpa nre,num hpu hte mawng re inwa hkaw hkam hkaw kawn yu dat yang eyawadi hka kau kaw du taw ai English Mung maden hpyen sang hpaw ni tup re mu jang,hkrit kajawng hpa nchye galaw nna Kata labu nbu ai myen ni ram daw mahkawng la nna labu malu shangun nna Hpyen sang hpaw nga ai maga de maidang gadawng dan sha ngun ai,English ni gaw tsan ai kaw na yu yang hkring myi gaw mau ai,myen ndai ni mung kan e gara kaw mung nmu yu ai laknak nnan she lang nga ai,atsawn she bai yu ga nga nna mawk gap bang dat ai.Dai hpe (inwa hkantat) nga nna yazawun,labau hkai ai rai ma ai,

Sama Duwa a lam,Duwa Lahpai Zau lawn a lam,Duwa Zan hta syn a lam.Mungdaw mung dan ,shanglawt,Pati a lam ,hkum hkra tsun sang lang dan sai,Mung masa pati hpe jau dik hpaw hpang ai gaw Sama du wa re lam mung chye lu ai.1938 ning English prat kawn Shanglawt hpung ngu nna sama wa pati hpaw hpang sai lam mung chye la lu ai.