Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Saturday, May 2, 2009

KRC hte NGO ni hpaw tawn ai Jinghpaw WP tsinyam jawng ma ni Nagis a matu alu tam bang


My beautiful Myanmar

ngu ai laika buk hpe shapraw nna Myenmung dan laru tsin yam ni a matu alu tam bang ya lu sai lam chye lu ai,RM 25000 ram lu garum dat sai lam Malaysia shiga dap Malaymail kawn chye lu ai,