Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Wednesday, May 13, 2009

Myen gaw Ethnic, kachin,ni hpe genocide,ethnic cleansing galaw hpang wa sai re majaw an hte hkyen lajang sa wa ra na lam a ning mu

Buga kata na WP myusha ni hte maigan mungdan du nga ai myit rum wunpawng sha ni,
laimat wa sai 10 ning kawn tinang kadai re hpe dum let, ya ten yak wa jang hpa galaw ra na ngu ai hpe hkyen lajang da nga sana re ngu kam ai.

An hte Malaysia mungdan ,hte Singapore mungdan nga wp sha ni gaw 2005 ning hta (buga de pung pung nga ) ngoi wa jang kaning ni na ngu ai hpe bawng ban lai wa yu saga ai,Dai shaloi na myit rum manang ni gaw ya ten USA,Denmark,Australia,Norway,China,England hkan e du taw nga sai re.gara hku bawng laiwa sai lam gaw email code hte bai shana wa na ga ai.

ya ten hta ahkyak ai lam masa langai... gaw media hpe shagreng da ra na re ngu mu ai(ndai mung laknak kaba ngai re),an hte hpe amyu shamyit masing (genocide,ethnic cleansing)jahkrat wa na re majaw an hte hpa byin ai mungkan ting chye hkra lawan dik hku nna tang madun ra ai.An hte gaw mungdan masum miwa ,gala,myen ni a lapran kaw chyat taw ai re majaw yak ai lam law law nga na re,dai hpe laidi hkra gara hku ladat shaw na lam yaya ndai laika hti ngut sai hte matut mahkai mat wa saga.

Lahkawng....Malaysia mung dan du WP sha ni zawn Thailand,India,China,Singapore du nga wunpawng sha ni mung NGO's ni hte pawng nna Kachin refugee comittee ni hpaw hpang da yang mai nga ai.Thailand gaw shaning lawlaw nga na sai yaten du hkra Kachin hte seng ai hku nna galaw taw ai lam hpe nau wa nmu lu ai hku re,hpu nau laga ni a mying hte sha tianang akyu tam ai lam gaw mu lu ai.ya kaw nna myu a matu byin hkra hkyen saga.Tau hkrau n hkyen da yang lam tam grai yak ai,

3,4,5,6,7 gaw buga de na ni hte seng ai,shim ai hku bawng ban muga,Buga de na ni hpe mung grai kam kaba ga ai re,yak hkak jam jau tim madu buga madu ginra mung dan hpe sin nga lu ai lam gaw chye ju dum hpa re.

An hte myu wunpawng sha ni hpe an hte sha n matsan dum yang u ga gadai myu ni wa matsan dum garum na a ni?
An hte myu ni nkau myi gaw masha amyu sha lam hpe rai jang grai garum n ngun jaw ai lam nga nna tinang myu a matu rai jang azim sha nga nga chye nga ai,Kaja wa nga yang masha maigan myu ni hpe karum na ni gaw grai nga ma ai.An hte myu WP ni hpe an hte shada ka rum hkan ai hta lai nna u ga ni garum ai lam gaw nau nnga ai ram rai nga ai.