Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Tuesday, May 26, 2009

Num Manu rawt sai


La manu rawt ai gaw ai gaw moi hpakant prat e she rai  sam sai.
Ya Malaysia Kaw gaw Jinghpaw wunpawng nurse shayi sha ni manu rawt taw nga ai.

Ya maigan mung dan shara shagu du hkawm nga ai wunpawng sha ni hpe yu dat yang magam bungli hkum sum hpa galaw sha nna sak hkrung nga ra ai prat rai wa sai.

Moi buga de gaw n gun shaja nna galaw sha ra ai prat ,n gun ja ai ni reng grau ai ten mung rai nga ai.Ya dai ni gaw shara shagu ngu na hta n gun hte galaw ai hta baw nu hpaji hte galaw sha ra ai prat rai wa nga ai.

Malaysia mungdan e bungli galaw sha nga ai ram ma ni hpe yu dat yang ,shayi sha ni gaw shadang sha ni hta bungli grau lu loi ai lam mu lu ai.Num ni galaw ai bung li hte la ni galaw ai bungli gaw maren ram rai nga ai.

Yaten bungli galaw taw ai ni hta na shabrai loi grau law ai ni gaw Jinghpaw wunpawng shayi sara wun num hte nurse ni rai nga ma ai.

Dai hte maren Wunpawng shadang sha ni myit shang sha nga ai ni mung dai sara num ni wa rai nga ma ai.Sara wun num madang chyawm me gaw n gwi myit dam tim nurse sara num zawn rai myit su ai ni hpe gaw Wp shadang ni ramram shani mayu ai lam chye lu ai.

bukit bintang ,kualampur kaw nga ai Hkau Maran James  tsun ai gaw hkau e ngai sara num nurse hte hkung ran la ai gaw jaw sai,Dinghku hta machyi makaw hkam ja lam hte seng nna mung tsang nra le,ram daw lam madun lu ai hpe mu lu ai.Shigaw sara num nurse hte Hkristan dinghku de sai wa mung rai nga ai.

Grupyin mungdan hkan garen gari rai tinang hkrai bungli shakut nga ai ,Sara num nurse ni e Ndai Malaysia na Wunpawng shadang ni rau myu tsaw mung tsaw shayi shadang sha ni tai na hku di mu lu oi....

Myutsaw Kachin hpe tsun mayu ai lam nga yang,
kachin.nation@gmail.com