Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Thursday, September 19, 2013

Zau hkum a laika

By: Zau Hkum 

 Hkungga ai,
maigan du amyu Kachin ni e…Anhte maigan du nga sai Kachin ni a masha jahpan sawn yu yang yawm htum gaw (10000) jan sana nhten! Dai hta law dik htum gaw Malaysia, Thai, USA, JaPan mungdan ni hta rai na re. Anhte maigan du nga ai ni mala
wng gaw bungli galaw nga ai ni law nga na re, dai hta lani mi USA$ -1 lap mi a lahta de lu ni law na nhten! Anhte lu tam la ai kaw na shata mi hta marai langai $-1 lap mi hpra sha pi jawm mahkawng dat yang…shata mi hta yawm htumg US$ 7000 -10000 lapran lu jawm mahkawng lu ga nhten! Ndai gumhpraw ni hte Myen Satan hpyen hpe gasat nga ai anhte a shawng lam hpyen la marai – 10000 a matu shanhte shata mi sha na malu masha hpe lu garum jaw lu ai madang nga nga ai….
Anhte ni ndai hku lama lu garum jaw dat yang akyu pru wa na lam ni gaw;
1) Shawng Lam myu tsaw hpyen la ni myit masin n’gun lu nna awng padang grau law hkra lu kasat na
2) ShangLawt lawan lu na
3) Myen hpyen ni grau nna hkyit gari mat wa na
4) Maigan mungdan ni a madi shadaw ai lam grau lu la wa na
5) Kachin ni hpe yu roi ai lam nnga wa na

Ndai zawn re akyu ni pru wa lu nga ai re…anhte Sinna mungdan du nga ai ni gaw tinang kasha ni hpe lami mi muk manu US$-1 lap mi jaw yang nlaw na nra ma ai nre ni?..ndai zawn re gumhpraw gaw mungdan kata de na amyu masha sen lam a matu mana mka akyu jaw lu ai lam nga nga ai law
Nang, ngai Karai Kasang Hkungga ai,
Anhte maigan du amyu Kachin ni e…Anhte maigan du nga sai Kachin ni a masha jahpan sawn yu yang yawm htum gaw (10000) jan sana nhten! Dai hta law dik htum gaw Malaysia, Thai, USA, JaPan mungdan ni hta rai na re. Anhte maigan du nga ai ni malawng gaw bungli galaw nga ai ni law nga na re, dai hta lani mi USA$ -1 lap mi a lahta de lu ni law na nhten! Anhte lu tam la ai kaw na shata mi hta marai langai $-1 lap mi hpra sha pi jawm mahkawng dat yang…shata mi hta yawm htumg US$ 7000 -10000 lapran lu jawm mahkawng lu ga nhten! Ndai gumhpraw ni hte Myen Satan hpyen hpe gasat nga ai anhte a shawng lam hpyen la marai – 10000 a matu shanhte shata mi sha na malu masha hpe lu garum jaw lu ai madang nga nga ai….
Anhte ni ndai hku lama lu garum jaw dat yang akyu pru wa na lam ni gaw;
6) Shawng Lam myu tsaw hpyen la ni myit masin n’gun lu nna awng padang grau law hkra lu kasat na
7) ShangLawt lawan lu na
Myen hpyen ni grau nna hkyit gari mat wa na
9) Maigan mungdan ni a madi shadaw ai lam grau lu la wa na
10) Kachin ni hpe yu roi ai lam nnga wa na

Ndai zawn re akyu ni pru wa lu nga ai re…anhte Sinna mungdan du nga ai ni gaw tinang kasha ni hpe lami mi muk manu US$-1 lap mi jaw yang nlaw na nra ma ai nre ni?..ndai zawn re gumhpraw gaw mungdan kata de na amyu masha sen lam a matu mana mka akyu jaw lu ai lam nga nga ai law
Nang, ngai Karai Kasang a tsaw ra ai wa rai yang, matsan mayen kaji kadun ni hpe tsawra ai myit rawng yang, tinang ai dai lup Kachinland tsaw ra ai rai yang nkam galaw na myit ni rawng nga ga ai kun?...Karai jaw da ai bawnu ni hte jawm sumru galaw saga law….