Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Thursday, September 19, 2013

Lagaw hkang n malap ga

Lagaw hkang n malap ga i Anhte Kachin ni yawng ''Maigan du sai Kachin ni yawng Mungdan hte Myusha hpe n malap na matu Buga sin nga ai Dwi ni Ji ni ,Nu ni Nau ni,Hpu ni,Na ni , Wa ni Hkri ni, Tsa ni Hkawp ni ,Ning ni Rat ni, tut e Kyuhpyi myit dum ya nga n ngai oi,,,, Lagaw hkang n malap mu ga lu oi,, Awmdawm laksan shanglawt Kachin Mungdan she lawan gawde la ga lu oi,, ,,
MLH