Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Sunday, January 13, 2013

hkyak hkyak

Ya aten gaw, Myitkyina hte Manmaw kaw na Myen Hpyen Nbungli Daru ni
hpe mung hkyak hkyak nan wa htim gasat lu yang kaja na re.
Bai nna Miwa ni kaw na Tear Gas ( Myiprwi Bom) ni hpe mari lang let
Wunawng Wuwa hte lung wa ai Myen Hpyenla ni a lapran de gap bun yang
mung kaja na re ngu, ngai mu mada ai lam ni hpe ka shana dat ai yaw.
Ngai mung akyu hpyi garum nga nngai.
Hpawt ni kaw nna gaw ngai hkum nan tatut hkawm sa galaw ra sai lam hpe
shana dat ai yaw. Nye a matu mung bai akyu hpyi garum ya marit yaw.
Chyeju kaba sai.
Ndai lam ni hpe seng ang ai de lawan ladan tsun ya rit le. Ngai tsun
dan na matu yak taw ai majaw re yaw. Karai Kasang shaman ya u ga.
By/Peter