Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Sunday, January 25, 2009

Ngai hugawng hte rau nga ai Shadang tawk hkam a kraw Kata na Hkam sha lam hpe azi yu ga

Wun Pawng Shadang a mying lu,
Jahtawng mung htu sai lu
Jing Hpaw Buga hta nga kaba,
Mung kan hpaji mung sharin la
Myu Sha magam gun hpai nna,
Nu yan Wa mung arawng la
Sawa ni Shang shanut,
Mung dan kata nga n ngut
Wun Pawng Buga hpe ngai kau da,
Thailand mung de ngai hkawm sa
Thailand de shang na maw yang,
Sawa ni e adup shatsang
Hkau Tu N Hkum a chyeju,
Ngai hta kaba la nga ai lu
Thailand kaw na lawt,
Penang ngu ai de she hprawt
2003 February 21
Ngai mung ma un sun hta hkrai
Lauban wa shabrai n kam jaw,
Ngai mung chye ai de mi ga naw
Ngai hkrai lam ntsa e chyai,
Balik ni kabu sai
Sikit Jam(jahkring mi) nga sha ga,
Ngai hta lawm ai yawng jaw da
Lagut damya mung ngai hkrup sha,
Lam makau ai yup kau ra
Manaw manang hte hkrum,
Ngai a myit a alum
A ten ni lai she lai wa,
Malay ga du ai 7 ning de shang wa
7 ning she du wa,
Sen 7 nta de kata
N myit mada KL de du wa,
Gumra a prang pru kajawng ai hpa
Yawng yawng gaw UN nga ja hta,
Ngai gaw mau mau rai n gup sha mahka
Tim ganing n di,
Ngai hkrai sha matut kri
Shara shagu de du,
Kan lahkam mi a matu
N dai zawn, n dai zawn rai
Wun Pawng Shadang ngai
Malay ga mayam tai sai.

Tawk Hkam