Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Monday, January 26, 2009

Kachin refugee Committee annual meeting & Election ( K R C)

KRC ning baw Maran Dila kawn shaning ting galawlai wa sai magam bung li ni hpe hpawng hta e tang madun lai mat wa sai.

2009 ning KRC Ningbaw/ning tau Ningbaw,
Amu Madu/ning tau amu madu ni hpe nomination komiti woi awn let mung shawa ni hte rau ra lata shagrin da lu sai, lam chye lu ai.

Ning baw : Labang Naw seng
Ningbaw Malai : Hpung gu Ahram,
Mumadu : Robin,
Ning tau Mu madu : Maji Brang nan,
Lahta de na mu gun nnan ni hpe Nomination komiti kaw nna lata san da lu sai hku re.