Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Sunday, December 14, 2008

JINGHPAW WUNPAWNG MYU SHA NI A MAYAW HTING GAW PRAT NNAN

JINGHPAW WUNPAWNG MYUSHA NI DAINI NA TEN HTA MAIGAN MUNGDAN SHARA SHAGU DE CHYAM BRA MAYAT MAYA NGA SAI LAM HPE NANG NGAI MUCHYE LU NGA SAI RE.
Ni nawn ai hting bu mung dan HTAILAND,SINGAPORE,MALAYSIA HTE INDIA,MIWA MUNGDAN, ni hta law malawng du hkawm nga ma ai.
Lam amyu myu a majaw ndai hting bu mung dan de du hkawm nga ai hta sha n ga nna grau nna
tsan gang ai sum tsan mungdan kaba USA,AUSTRALIA,ENGLAND,DENMARK,JAPAN,NOWAY,SWEDEN,CANADA hte mungkan ting chyam bra nga sai re.
ndai zawn nga pra hkawm nga sai myu shani a lam hta na Malaysia du Jinghpaw wunpawng myu sha ni a Hkungran poi,
Mayaw hting gaw de sa wa ai lam ni hpe ngai laika ka ai wa mu hkrum ai lam kadun myi tang madun mayu nngai.
Malaysia mungdan de sadu ai Jinghpaw wunpawng myu sha ni gaw shawng daw e sak ram ai ram ma kaji, brang ram. hkawn ram ni grau law ai hpe mu lu ai,
1995 ning hte 2003 ning du hkra gaw gaw, hpung lam ,myu sha lam,lam shagu hta ram ma shayi shadang sha ni woi awn nga ma ai.
1990 ning jan kawn 1996 ning ram hkan e gaw 3ning ram hta pyi hkung ran poi langai myi pyi nlu lawm ga ai.
2000 ning kaw nna chyawm gaw laning myi hta kalang ram hkung ran poi lu lawm ga sai,Rai tim jinghpaw num hte mai gan myu ni a hkung ran poi she law malawng re hpe mu lu ai.
2003 ning jan daw de kaw nna gaw shata 6 ram hta lang myi Wunpawng myu sha ni a hkung ran poi hpe hkristan htung hte hkrak rai galaw lai wa sai lam mu lu ai.

2005 ning jan kaw nna gaw buga de na du sa ai ram ma shayi shadang sha ni hte sak kung kanu kawa hpu nau ni mung law wa sai,myusha jahpan mung 1500 jan ram rai wa sai.Hkristan hting gaw de ai lam mung shata myi hta hting gaw langai ram hkung ran poi galaw lu sai lam mu lu nga ai.

2006 ning daw kawn gaw Tsin yam hte mai gan mung dan de lahkam sa wa ai lam a majaw JPWP myusha ni Malaysia de du shang wa ai mung law wa sai .myu sha jahpan 2000 jan de rai wa sai hte maren bat shagu ngu na ram hkung ran poi nga wa sai hku re.

2007 ning hte daining ning gaw World record ngu tsun na daram hkung ran poi law dik shaning re lam ,KLCB,MCF na Pastor sara num Kaba Dr.Winni Zan hta tsun lai wa yu sai,Hkung ran poi shang na hting gaw ni nau law ai majaw tau nau nna Naw ku jawng hkan Book,Galaw da ra ai lam chye lu ai.Laban bat myi hta 2 lang jahpawt daw, shana daw di nna hkung ran ya ra wa sai lam chye lu ai,ndai gaw MCF ,Myanmar ,christian Fellow ship kaw sha naw re,Dai kaw mung Jing hpa sara num woi awn ai hte maren JINGHPAW Wunpawng hkungran poi lamang gaw grau law dik re.

Dai sha n ga Naw ku jawng shagu mung hkung ran poi lanang bat shagu nga ai hpe chye lu ai,MKBC,Malaysia Kachin Baptist Church,Rawang Naw ku hpawng,Lisu Naw ku hpawng,Kahtawlik Naw ku hp
awng ndai shara hkan e mung bat shagu ngu na ram poi lamang ni nga ai hku re,Nkau mi naw ku jawng kaw nlu hkung ran tim nta hkan sara ni hpe shaga nna kyu hpyi lamang hku nna hkung ran poi galaw ai lam mung nga ai.Wajau ni sadu gawan ai ten hta hpu nau Kahtaw lik hpung ni Lang ta hting gaw 7,8 hkung ran ai lam mung nga ai hpe mu lu ai,
hkung ran poi lamang ni galaw ngut sai hte maren mayat maya lam mung ding grin re hpe mu lu ai.Dai ning kaw nna gaw jinghpaw Wunpawng makaji ni law wa sai hte maren,Tsin yam ni a matu mashalet jawng mung nga wa sai lam chye lu ai.Tsin yam mashalet jawng na Sara num nhkum lulu tsun ai hku nga yang ma kaji 200 jan r
am hpe jawng gawk gin ra shara 2 di nna hpaji sharin ya nga sai lam chye lu ai.Ma kaji law wa sai hte maren ap nawng na sara sara ma ni mung ra wa sai lam chye lu ai.jinghpaw laili laika sharin ya na sara/ma mung ra nga ai lam chye lu ai.