Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Sunday, December 28, 2008

2008 Last kachin wedding

Daini bai MKBC ,Pudu hte MCF Kachin Hartamas kaw Jinghpaw wunpawng hkristan ding hku lahkawng bai hkung ran poi galaw la lu sai lam chye lu ai,Shd:Lawk hpyu Dai Hkawng hte Shy:Sumlut Nang mu yan gaw MKBC naw ku jawng e hkung ran nna,Shd: Zau Hkun Yan gaw MCF Kachin Naw ku jawng e ngwi pyaw ai hkristan ding hku nnan hpe Karai kaw kyu hpyi shaman la lu sai lam chye lu ai,

Malaysia mung dan hta daining laman hkung hkung lai mat sai Jing hpaw wunpawng hting gaw ni gaw yawng rai yang 150 ram rai sai lam chye lu ai,

MCF naw ku jawng e hting gaw 52 ram hte,MKBC naw ku jawng e hting gaw 5o ram rai nna Laga naw kaw jawng rai nga ai Setarpak hte MCF kachin hartamas buga hpung ,Kahtaw lik naw ku jawng ni rau pawng dat yang dai ning tara shang hkung ran ai jing hpaw wunpawng hting gaw 150 jan sai lam hpe chye lu ai hku re.