Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Sunday, October 13, 2013

Kachin ni Hta Ra nga ai Maigan Mungdan ni hte a ding tawk lu matut mahkai na daram Greng ai U Hpung ni ....

Kachin ni Hta Ra nga ai Maigan Mungdan ni hte a ding tawk lu matut mahkai na daram Greng ai U Hpung ni ....
Kachin Yawng A Gawng Malai
1.Ga Gale Hpung
2.Tsi Du Hpung
3. Tara Kasa (Gyi)Hpung
4.Hpaga Hpung
5. Media Hpung
6.N-Ga n Tsa -Kata N Hprang hte seng nna Gawn Sagawn Chye Chyang Ning Hkring Hpung
7.Jawng Ma Hpung
8.Ramma Hpa Awn ...
9. Maigan Kyit Hkai (dat kasa)Hpung !! (Bu Hkawm Bu Sa A matu hte hpawm)
10. Bawng Dung Htawng Rawng nga ai ni hpe Gawan Katsan na Hpung
11.Hpaji Dap
12. Mayun Kumhpa Jaw, Sha re ai ni hpe Ding lik jep Joi na Hpung !!
13.Shing Gyim A hkaw A Hkang hte seng ai Hpung
14.Engineer Hpung!
15.Jau Gawng Muk Hkyu Hpung !
16. Ginsup (sport) Hpung (...............
17.Myit Sawn Shingran Hpung
Ra ai hkrai hkrai rai wa ai le i .... MLH