Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Tuesday, August 2, 2011

SIMSA LAM JAHTA LET SHINGDU DE GAP

July praw (2) ya shana maga N Mawk lam de Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya hpyen hpung ni myen tsa ya hpa ni jawn wa ai mawdaw hpe hkap gap lai wa sai lam na chye lu ai. Myen dak kasa ni hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya kawn simsa lam jahta nga ai ten ya na zawn hkap gap ai lam rai nga ai.

http://jinghpawkasa.blogspot.com/