Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Thursday, November 5, 2009

Ya kalang myi bai Balik ni rim bang wa nga sai law.

http://www.gokunming.com/en/blog/item/1106/myanmar_refugee_situation_clouded_by_media_blackout


Zomi Hkang refugee ni a lam hti yu ga
http://vozor.blogspot.com

Malaysia nga ni law malawng gaw ganoi bung bung rai hkam sha nga ai re nga ai.