Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Thursday, August 13, 2009

Sharen da hkrum ai Myenmung Masha ni a shiga sumla


"I prefer to be trafficked," said the man, who would only
be identified by his nickname, Ryan, to protect his relatives in Myanmar. "I don't mind paying 2,000 ringgit ($570)."++More+++
http://www.newsday.com/myanmar-migrants-stuck-in-malaysia-detention-camps-1.1362800