Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Tuesday, February 3, 2009

48 lang na rawt malan masat ninghtoi

48 lang na rawt malan masat ninghtoi galaw na matu saw shaga laika

Kanu mung dan hte Mungkan mung dan shagu de du hkwam nga a chyu rum Jinghpaw wun pawng sha ni yawng gaw du na 5 /02/2009 shani Wunpawng myusha ni hpe dip up sha nga ai kawn lawt lu na matu rawt malan hpang ai ning htoi hpe masat dingsat galaw na re lam chye lu ai.

Malaysia mungdan du nga ai chyu rum Jinghpaw wunpawng sha ni mung Dai rawt malan poi masat ding sat galaw na re lam KNO Malaysia ning baw Nsang Htoi nan shana shana wa ai hku re.

48 lang na rawt malan masat nhtoi hpe Malaysia Kachin nantional organization ( jinghpaw wunpawng myu sha hpung) kawn woi awn let galaw sawa na rai nna yawng hpe sadu shang lawm na lam saw shaga ndau dat lu ai hku re.

Ning htoi : 5 .02.2009
Aten : 3:00pm - 6:00pm
Shara : Htap 14 ,City Tower ,Jalan alor,Bukit bintang,KCF ginra

Ndai gin ra hta galaw sawa na re lam shana dat ai.

Shana ai KNO Malaysia Ningbaw,
2009/1/30 nsanghtoi nan